Për Ne

izhi-ks

Instituti për Zhvillim dhe Integrim (IZHI) është organizatë e re si emër e themeluar në vitin 2012, me një staf të përgatitur mire dhe profesionist, me përvoja nga shoqëria civile qysh prej 10 viteve.

Qëllimi i Institutit është integrimi i grupeve te margjinalizuara, për grupet të shoqërisë  të cilat kanë nevoja dhe që është e domosdoshme. Gjithashtu qëllim i  organizatës është integrimi dhe zhvillimi ekonomik, përmes hulumtimeve të ndryshme të ndikojm në ngritjen e vetëdijes qytetare, avokim dhe vetësidim tek institucionet, për ruajtjen dhe kultivimin e trashëgimisë kulturore, avancimi i pozitës së rinisë në proceset vendim-marrëse, promovimi i drejtësisë sociale dhe kontributin në proceset e integrimit të Kosovës në strukturat evropiane nëpërmjet vlerave kulturore, promovim dhe mbështetje e pjesëmarrjes së gruas në vendimmarrje dhe fuqizimin ekonomik të saj.

“Misioni i IZHI-it është që përmes hulumtimeve dhe përmes  projekteve zhvillimore të edukimit jo formal të kontribojmë në avancimin, integrimin dhe zhvillimin  e shoqërisë’’.

Ekipi menaxhues

  1. Lulzim Sejdiu, Menaxher i projektit në IZHI, I lindur në Rimanishtë, jeton në Prishtinë, Master në Marketing, Fakulteti Ekonomik. Nga viti 2009 përvoja të shumta si konsulent dhe trajner në organizata dhe institucione jo qeveritare (FEZH, REA PRISHTINA, Oda ekonomike, Rendi i RI etj), po ashtu edhe pronar i Prishtina Consulting.
  2. Esad Islami, Koordinator i projektit, përvojë pune prej 15 viteve në biznes privat, 8 vite përvojë në sektorin bankar, dhe 3 vite si kordinator projektesh në IZHI. Master në UP, fakulteti ekonomik, kandidat për PDH në Universitetin e Ohrit.
  3. Ardian Jasiqi, menaxher për marrëdhënie me publikun, i lindur në Gjakovë, jeton në Prishtinë. Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Filologjisë, dega Gjuhë dhe Letërsi Angleze. Nga viti 2000 ka përvoja të shumta si pjesëtarë i shoqërisë civile, fillimisht me Rotary International në Gjakovë dhe me Crossing Bridges në Prishtinë. Nga viti 2004 është gazetar aktivë në media të ndryshme të Kosovës. Së fundmi është redaktor në Gazetën Express.

Pjesë e IZHI, përveç stafit menaxhues dhe bordit drejtues të OJQ-së janë edhe ekspertë të fushave të ndryshme, trajner në fusha të ndryshme, si dhe vullnetarët që angazhohen sipas aktiviteteve.

Partnerët Tanë