Aktivitetet

Historiku i aktiviteteve dhe projekteve të realizuara

Veprimtaria e Institutit për Zhvillim dhe Integrim e konkretizuar në projektet e realizuara në shumë fusha, përfshinë: punësimin e të rinjve, fuqizimin e tyre përmes trajnimeve profesionale për të zhvilluar aftësitë e tyre me qëllim të aktivizimit dhe rritjes së rolit integrues  në shoqëri dhe vendimmarrje.

Projektet e realizuara

 

 • Projekti i mbështetjes me  mini ferma për familjet e kategorisë sociale për Graçanicë dhe Fushë Kosovë financuar nga Ambasada Norvegjeze. Projekti ka pasur qëllim mbështetjen  dhe subvencionimin e familjeve përfituese sociale me potencial në zhvillimin e biznesit familjar. Janë subvencionuar 10 fermer nga Fushë Kosova dhe 10 fermer nga komuna e Graçanicës nga komunitetet në koordinim dhe partneritet me komunat.

 

 • Projekti i punësimit të përkrahur nga MPMS dhe Ambasada e Norvegjisë në komunat: Kamenicë, Ranillug, Graçanicë, Novobërdë dhe Fushë Kosovë. Projekti i punësimit i orientuar në masat aktive të tregut të punës, ku 115 të rinj si punëkërkues nga qendrat e punësimit janë trajnuar dhe janë inkuadruar në  programin e kësaj mase ’’subvencionim i  pagave’’. Këta të rijnë janë angazhuar në sektorin privat duke kontribuar në bizneset ku janë punësua përmes punës dhe angazhimit profesional. Si rezultat i angazhimit profesional dhe përkushtimit në punë, një numër i konsideruar i të rinjve të angazhuar në trajnim në punë përmes skemës së sipërcekur pas përfundimit të programit kanë përfituar kontrata afatgjata nga bizneset.

 

 • Projektin ”Njohja e objekteve kulturore” të financuar nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit. Projekti ka pas si qëllim informimin e të rinjve rreth historisë dhe trashëgimisë kulturore. Rreth 50 të rijë nga komuna e Mitrovicës si përfitues të projektit janë angazhuar në aktivitetet të eskurzioneve dhe udhëtimeve nëpër objektet e lashta të trashëgimisë kulturore dhe historike.

 

 • Projekti “Nxitja e punësimit dhe rritja e mundësive për të rinjtë” të financuar nga Ambasada Norvegjeze dhe Ministria e Punës. Projekti për punësim të të rinjve si vazhdimësi e projekteve të mëhershme realizohet në 12 komuna: Gjilan, Kamenicë, Graçanicë, Ranillug, Partesh, Kllokot, Novobërdë, Shtërpcë, Viti, Vushtrri, Fushë Kosovë, Junik, Lipjan. Në program janë përfshirë gjithsejtë 350 punë kërkues si përfitues në aftësim dhe trajnim profesional në fushat specifike. Rreth 222 nga ta janë përzgjedhur për programim e masës aktive të subvencionimit të pagave për 6 muaj. Pas përfundimit të programit shumë prej tyre kanë përfituar kontrata afatgjata.

 

 • IZHI përgjatë viteve të veprimtarisë së tij ka kryer hulumtime në disa fusha, duke përfshirë punësimin, konkretisht identifikimin sfidave dhe barrierave të të rinjve në kyçjen e tregut të punës dhe probleme e sfidat e bizneseve në rekrutimin e personelit nga ndërmjetësuesit publik të punësimit. Raporti është botuar dhe gjendet i publikuar në ueb.

 

 • Projekti i mbështetur nga KEC dhe KE- ” Teknologjia tek të rinjtë, efekti dhe pasojat”. Ky Projekt ka të bëjë me përdorimin e teknologjisë nga të rinjtë,duke u përqendruar në hartimin e një Raporti hulumtues në shkolla nga komuna e Prishtinës dhe Graçanicës, për nivelin e përdorimit të teknologjisë, ngacmimet, përdorimi i rrjeteve sociale, koha e shfrytëzimit dhe elemente tjera që kanë të bëjnë me përdorimin e tepërt dhe jo të mirë të pajisjeve teknologjike.

 

 • Projekti i mbështetur nga MPMS – Stimulimi i të rinjve në punësim përmes skemës “trajnimi në punë” – On job training, Projekti ka synuar mbështetjen e të rinjve punëkërkues afatgjatë të regjistruar në zyret e punësimit me fokus  kategorinë  e dytë sociale, me qëllim të përfshirjes në skemën e trajnimit  në punë me kohëzgjatje prej 3 muaj dhe mundësi punësimi afatgjatë.

 

 • Projekti “Ruajtja e ambientit, ruajtje e shëndetit” i financuar nga Balkan Green Foundation dhe Komisioni Europian- është përqendruar në vetëdijesimin dhe ngritjen e kulturës së nxënësve për ruajtjen dhe mbrojtjen e ambientit përmes pjesëmarrjes aktive në krijimin e stop motin animacioneve.

 

 • Projekti “Nxitja e të rinjve në ndërmarrësi ” i financuar nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësise, i realizuar në partneritet me CDKD, në komunat e Kamenicës, Gjilanit, Vitisë, Parteshit, Ranillukut etj., me qëllim stimulimin dhe përkrahjen e ndërmarrësve të rinj dhe përkrahjen e ideve kreative si potencial për konkretizim të shumë plan bizneseve.

 

 • Projekti “ Mbështetja e fermerëve përmes platformës digjitale” i financuar nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësise. Ndihmesa në rritje të interesimit dhe angazhimit të të rinjve, nxitjes së bashkëpunimit dhe promovimit të kulturës së kultivimit të varieteteve bujqësore ka qenë edhe synimi i realizimit të këtij Projekti.

 

 • Projekti: “Identifikimi i potencialit ndërmarrës tek femrat” i implementuar ne partneritet me Asociacionin e Grave- Feminea, dhe i financuar nga MRKS. Avancimi i rolit të gruas dhe fuqizimi i saj është prioritet i Institutit, duke synuar gjithnjë pjesëmarrjen e saj aktive në vendim marrje dhe punësim. Andaj, zbulimi i potencialit ndërmarrës tek femrat konsiston si objektivë e vazhdueshme.

 

 • Projekti: “Platforme digjitale për Bletaret- Prizren dhe Dragash”, Projekti i financuar nga MBPZHR- Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Bletaria si veprimtari ka potencial për zhvillim në secilin rajon të Kosovës në përgjithësi, e të Prizrenit në veçanti. Me këtë rast, IZHI përmes kësaj Platforme ka kontribuar si në mbledhjen e të dhënave të nevojshme për Ministrinë dhe vet Shoqatën, po ashtu, edhe në promovimin dhe nxitjen për kultivim të kësaj kulture si nevojë e madhe për kultivuesit dhe blerësit e këtij produkti.

 

 • Projekti: ”Promovimi i vetëpunësimit përmes turizmit për rajonin e Prizrenit ”, Projekti është implementuar në partneritet me Tourism and Marketing Institute-TMI, dhe i financuar nga MKRS. Turizmi si sektor krahas fushave tjera të përkrahura me projekte të realizuara në vazhdimësi nga Instituti, po merr rol dhe kujdes gjithnjë e më të madh duke u parë si fushë potenciale për zhvillim dhe punësim të të rinjve. Trashëgimia kulturoro historike e Regjionit të  Prizrenit dhe rritja e numrit të turistëve ka qenë dhe është nevojë e përgatitjes profesionale e të rinjve për inkuadrim në këtë treg me potencial vetëpunësues.

 

 • Projekti:  ”Rritja e kapaciteteve të shkollave në menaxhim të projekteve ”, synimi i IZHI-të është trajnimi i udhëheqësve të shkollave në regjionet kryesore të Kosovës në menaxhim cilësor të projekteve. Pasi që, institucionet shkollore në këtë rast, kanë të drejtën e aplikimit dhe menaxhimit të granteve dhe subvencioneve të ndryshme të ofruara nga donatorët me qëllim të përmirësimit të kushteve operuese dhe rritjes së cilësisë në mësim, Instituti për Zhvillim dhe Integrim përmes këtij projekti synon që të trajnoj profesionalisht stafin përgjegjës të shkollave për menaxhim të duhur të tyre, duke filluar nga identifikimi i nevojave të tyre, kërkimi dhe hulumtimi për grante, pastaj aplikimin dhe menaxhimin e tyre. Ky projekt mbështetet nga MASHT

 

 • Projekti:  ”Promovimi i shërbimeve të punësimit me fokus orientimin në karrierë dhe kërkimin aktiv të punë tek të rinjtë në regjionin e Pejës ”, përmes këtij projekti synojmë informimin e të rinjve nga grupmoshat 18-24 vjeç për: orientimit në karrierë, shërbimeve të punësimit dhe për kërkimin aktiv në tregun e punës. Gjithashtu pjese e aktiviteteve është edhe hulumtimi për orientim në karrierë që zhvillohet me këtë kategori të nxënësve dhe ne këtë rajon. Projekti financohet nga departamenti për Rini ne kuadër të MKRS-së.

 

 • Projekti: “Vetëdijesimi i të rinjve rreth dukurive negative” është projekt që financohet nga Komuna e Prishtinës dhe realizohet nga Instituti për Zhvillim dhe Integrim. Qëllimi i projektit është vetëdijesimi i nxënësve nga shkollat fillore ne rajonin e Prishtinës për dukurit negative, informacione të dobishme, pasojat, parandalimin dhe të dhëna tjera përmes shpërndarjes së materialeve informuese.