Aktivitetet

Aktivitetet nga projektet e implementuara:

  1. Projekti i mbështetjes së familjeve me asistencë sociale nga komuna e Graçanicës dhe Fushë Kosovës. Projekt i financuar nga Ambasada Norvegjeze.
  2. Pilot projekti i punësimit i implementuar në Kamenicë, Ranillug, Fushë Kosovë, Graçanicë dhe Novobërdë, në bashkëpunim me zyrat e punësimit IZHI ka trajnuar rreth 160 punëkërkues dhe prej tyre 115 kanë qenë përfitues të punës praktike me pagesë gjashtë mujore. Nga këto shifra punësim afatgjate me kontrata 2 vjeçare kanë arritur të marrin rreth 29 prej tyre.[1] i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ambasada Norvegjeze.
  3. Projekti i njohjes së objekteve me rendësi të veçante kulturore dhe historike, i implementuar me shkollat e mesme nga Mitrovica, dhe i financuar nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit.
  4. Projekti “Nxitja dhe promovimi i punësimit tek te gjitha komunitetet” projekt i implementuar në 12 komuna: Gjilan, Kamenicë, Graçanicë, Ranillug, Partesh, Kllokot, Novobërdë, Shtërpcë, Viti, Vushtrri, Fushë Kosovë, Junik, Lipjan. I financuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ambasada Norvegjeze. Ne këtë projekt kanë përfituar rreth 350 punëkërkues trajnime profesionale dhe rreth 222 prej tyre kanë përfituar punë praktike me pagese për 6 muaj. Nga këto aktivitete përfitues afatgjatë kanë qene rreth 52 prej tyre qe kanë përfituar kontrata mbi dy vjeçare pune.
  5. Përshkrimi i projektit: Teknologjia tek fëmijët, ndikimi dhe pasojat
    Objektivë e përgjithshme e projektit është  hulumtimi rreth fenomenit të ndikimit të pajisjeve teknologjike tek fëmijët, nivelin e përdorimit, ekspozimin e tyre ndaj pajisjeve të mençura teknologjike, koha sa kalojnë në rrjetet sociale – youtube, facebook, Instagram, etj.

Kemi partneritet bashkëpunimi me këto komuna: Gjilan, Kamenicë, Graçanicë, Mitrovicë, Skenderaj, Drenas, Peje, Prizren, Gjakovë, Ranillug, Partesh, Kllokot, Novobërdë, Shtërpcë, Viti, Vushtrri, Fushë Kosovë, Junik, Lipjan, Leposavic, Zveqan.

[1] http://www.norway-kosovo.no/News_and_events/Policy/Employment-Contracts-signed-to-beneficiaries-of-Norwegian-funded-working-project/