izhi-ks

Instituti për Zhvillim dhe Integrim

Instituti për Zhvillim dhe Integrim është themeluar në vitin 2012, nga një grup të rinjësh ekspert të lamive të ndryshme. Qëllim i themelimit të Institutit është integrimi dhe zhvillimi ekonomik, ngritja e vetëdijes qytetare për ruajtjen dhe kultivimin e trashëgimisë kulturore, avancimi i pozitës së rinisë në proceset vendim-marrëse, promovimi i drejtësisë sociale dhe kontributin në proceset e integrimit të Kosovës në strukturat evropiane nëpërmjet vlerave kulturore.  Vazhdo…

Misioni

Misioni i institutit është që të kontriboj me projektet zhvillimore të arsimimit dhe edukimit jo formal në avancimin, integrimin dhe zhvillimin e shoqerisë.


Partnerët Tanë